Regulacje prawne

Zakres działania lekarza POZ

Przeczytaj

Świadczeń medycznych dla nieletnich

Przeczytaj

Klauzula informacyjna RODO

Przeczytaj

Prawa Pacjenta

Przeczytaj

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Lekarskie Sp. z o.o., tel.: 523365761, adres e-mail: kontakt@mcltuchola.pl.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@pro-bit.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na
podstawie art. 6 ust 1 pkt d , art. 9 ust. 2 pkt c i h.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą NFZ, ZUS oraz inne uprawomocnione organy państwowe jak również podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałych jest dobrowolne.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług medycznych.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres

– 20 lat dokumentacja medyczna, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, którą przechowuje się przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.