Regulacje prawne

Zakres działania lekarza POZ

Przeczytaj

Świadczeń medycznych dla nieletnich

Przeczytaj

Klauzula informacyjna RODO

Przeczytaj

Prawa Pacjenta

Przeczytaj

Zakres działania lekarza POZ

1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), wybrany przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą w warunkach ambulatoryjnych i domowych. Lekarz POZ koordynuje udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

2. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz POZ współpracuje z:

  1)   pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej i położną podstawowej opieki zdrowotnej,          wybranymi przez świadczeniobiorcę;

  2)   pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania;

  3)   innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;

  4)   przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

3. W zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia świadczeniobiorcy lekarz POZ:

  1)   prowadzi edukację zdrowotną;

  2)   prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań bilansowych,         zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

  3)   uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych, działając na rzecz zachowania          zdrowia w społeczności lokalnej;

  4)   rozpoznaje środowisko świadczeniobiorcy.

4. W zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób lekarz POZ:

  1)   identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne świadczeniobiorcy, a także podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie;

  2)   koordynuje wykonanie i dokonuje kwalifikacji do obowiązkowych szczepień ochronnych świadczeniobiorcy oraz zapewnia wykonywanie szczepień, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz informuje o szczepieniach zalecanych;

  3)   uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych;

  4)   prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań przesiewowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. W zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz POZ:

  1)   planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia świadczeniobiorcy;

  2)   informuje świadczeniobiorcę o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do jego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia;

  3)   przeprowadza badanie podmiotowe świadczeniobiorcy zgodnie z wiedzą medyczną;

  4)   przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej;

  5)   wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych;

  6)   kieruje świadczeniobiorcę na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne;

  7)   kieruje świadczeniobiorcę do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne;

  8)   dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców;

  9)   orzeka o stanie zdrowia świadczeniobiorcy w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną.

6. W zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz POZ:

  1)   planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;

  2)   planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby świadczeniobiorcy;

  3)   zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne;

  4)   wykonuje zabiegi i procedury medyczne;

  5)   kieruje świadczeniobiorcę do wykonania zabiegów i procedur medycznych do innych świadczeniodawców;

  6)   kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego, a także do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz do oddziałów paliatywno-hospicyjnych;

  7)   kieruje do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej;

  8)   kieruje do leczenia uzdrowiskowego;

  9)   orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;

  10)  integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego świadczeniobiorcy przez innych świadczeniodawców w ramach swoich kompetencji zawodowych.

7. W zakresie działań mających na celu usprawnianie świadczeniobiorcy lekarz POZ:

  1)   zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych przez świadczeniodawców;

  2)   wykonuje stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych kwalifikacji i możliwości zabiegi i procedury rehabilitacyjne;

  3)   zleca wydanie świadczeniobiorcy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.